Privacyverklaring SUNtip

Privacyverklaring SUNtip
Dit is het Privacy en Cookie Statement van Pelikaan Reizen BV (hierna: SUNtip). SUNtip is een rechtspersoon, gevestigd aan Haveneind 2, 4761BH te Zevenbergen.

Op de website www.suntip.nl, onderdeel van Pelikaan Reizen BV (hierna: SUNtip), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. SUNtip respecteert jouw recht op privacy. Je gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en zullen niet aan derden worden verstrekt. Met deze privacyverklaring informeren wij je over onze werkwijze en wat er met je gegevens wordt gedaan.
 
Nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacystatements in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouwpersoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
SUNtip respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je boeking af te handelen, om je op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen over jouw reis, diensten en eventuele partners, en om interne analyses voor de verbetering van onze dienstverlening uit te voeren.

Wanneer je een reis boekt of je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief worden de gegevens die je verstrekt door SUNtip in de database vastgelegd. De database is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Wij hanteren de Wet bescherming persoonsgegevens. SUNtip legt jouw gegevens en de gegevens van jouw medereizigers vast voor de uitvoering van de reisovereenkomst. Jouw gegevens en die van de medereizigers kunnen door SUNtip worden gebruikt om je te informeren over relevante reis gerelateerde producten en diensten.

Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je contact met ons opnemen. Te allen tijde kun je een overzicht opvragen van jouw gegevens in onze database bij het Service Center. Indien je niet (meer) wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor toezending van informatie door ons, dan kun je dit aan ons kenbaar maken.
 
Nog geen 16 jaar?
Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen of je benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Indien de persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar worden opgegeven in samenhang met een ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger, mag SUNtip ervan uitgaan dat de persoonsgegeven met toestemming van deze worden opgegeven en verwerkt.

Boeken
Voor het verwerken van je boeking hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: naam, adres, mailadres, (mobiele)telefoonnummer, eventuele voorkeuren die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, gegevens over religie, een kopie ID en andere gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die jij uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken, uit hoofde van wet- en regelgeving en/of voor het correct uitvoeren van de (reis- of vervoers)overeenkomst of regelen van een andere toeristische dienst. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met onze hulppersonen die betrokken zijn bij jouw reis, zoals de luchtvaartmaatschappij, de accommodatie of voor het reserveren van een transfer etc. Tijdens het boekingsproces kun je ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken voor noodgevallen. Wij mogen er vanuit gaan dat jij de thuisblijvers zelf informeert dat wij gegevens van hen in ons bezit hebben en deze uitsluitend zullen gebruiken in het geval van een calamiteit of noodzaak.
 
Inzage gegevens binnen SUNtip
SUNtip is geen multinational. De uitvoerende medewerkers van SUNtip moeten jouw dossiergegevens te allen tijde kunnen inzien. Vanuit de wettelijke verplichting om jou of de thuisblijvers in geval van nood of in het geval van een klacht hulp en bijstand te bieden, zijn onze medewerkers geautoriseerd om jouw dossiergegevens in te zien. Wij dienen 24/7 hulp te kunnen bieden in geval van nood. Wij behouden ons echter het recht voor om in het onverhoopte geval van ziekte, vakantie of anderszins een derde, zijnde een gelieerd reisbedrijf of uitzendkracht, in te schakelen om bereikbaar te zijn, service en hulp te bieden of jouw reservering te kunnen bewerken. Betrokken hulppersonen als airlines en accommodaties die voor het uitvoeren van enige (reis- of vervoers)overeenkomst ingeschakeld worden, verkrijgen ieder voor zich een deel van jouw persoonsgegevens.
 
Doorgifte buiten de EG/EER
Wij doen ons best om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens ook veilig zijn bij onze hulppersonen die buiten de EG/EER gevestigd zijn. Normaliter en uitgezonderd luchtvaartmaatschappijen - ontvangen zij niet meer dan jouw (familie)naam, aankomst- en vertrekdatum, een boekings- of reserveringsnummer, jouw leeftijd en een eventuele voorkeur (preferentie of essentie) qua dieet, assistentie etc. Wij kunnen echter niet garanderen dat hulppersonen/derden die buiten de EG/EER gevestigd zijn dezelfde waarborgen bieden als wij plegen te doen. Anderzijds zullen hulppersonen, met uitzondering van luchtvaartmaatschappijen en nationale autoriteiten, een koppeling van jouw naam met een door slechts ons vastgelegd adres nauwelijks kunnen maken.

Doorgifte algemeen
Voor het reserveren van vliegtickets wordt gebruik gemaakt van externe boekingssystemen of websites als Galileo, Worldspan, een website van een airline of een tussenpersoon. De registratie van de factuur-, reserverings- of boekingsgegevens vindt plaats in een extern centraal systeem. Zij verwerken jouw gegevens derhalve eveneens. Pelikaan heeft met deze verwerkers een zogenaamde Verwerkersovereenkomst getekend welke dezelfde waarborgen biedt die de wet AVG van Pelikaan verlangt.

Doorgifte specifieker indien geboekt
 • Luchtvaartmaatschappij: paspoortnaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geldigheidsduur ID en paspoortnummer afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en het te bezoeken land, op uw verzoek een dieetwens, (stoel)voorkeur of medische assistentie, uw (aansluitende)route(s), reisduur, visa en een nummer of mailadres in geval van nood. Deze gegevens dienen wij verplicht aan te leveren aan de airline. Voor het inchecken of beheren van jouw vlucht wordt doorgaans een persoonlijke (inlog)pagina (beveiligde hyperlink of app) beschikbaar gesteld door de airline. SUNtip en/of de airline kunnen jouw gegevens hier raadplegen. Dit is noodzakelijk om een eventele wijziging door te geven, een koffer bij te boeken of een upgrade te vragen en/of in te checken. Via een door de airline afgegeven zogenaamd PNR-nummer kan de airline te allen tijde jouw gegevens inzien, je routes, dieetvoorkeur of andere specifieke wens etc. Dit is eveneens noodzakelijk in het kader van veiligheid en terrorismebestrijding en uit hoofde van Europese en Internationale wetgeving. De bevoegde autoriteiten, zoals in Nederland de Koninklijke Marechaussee, kan eveneens over de vastgelegde informatie beschikken of deze opeisen ter inzage of controle. De transmissie van data vindt plaats via een beveiligde/encrypted verbinding en middels een veiligheidssleutel en verificatie.
 • Accommodatie: familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties), reisduur. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien u incheckt en aldaar verblijft.
 • Auto/camperverhuur: familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties), rijbewijsnummer, reisduur, verzekeringen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken naar jouw wens en de data te kunnen verifiëren indien je het vervoermiddel afhaalt en terugbrengt. Een verhuurder kan om jouw creditcardgegevens verzoeken in verband met de verplicht af te geven deposit die noodzakelijk is om eventuele schade te dekken en zorg te dragen voor de goede terugkeer van de auto, motor of camper.
 • Anderen: de lijst aan leveranciers is onuitputtelijk en nagenoeg altijd grensoverschrijdend. Jouw familienaam, voornaam, eventuele specifieke voorkeur voor een bepaalde dienst etc. wordt dan ook gedeeld met de in te zetten leveranciers/hulppersonen. Wij kunnen nimmer garanderen dat buiten de EG gevestigde leveranciers dezelfde privacyregels in acht nemen zoals te doen gebruikelijk en verplicht in de EG/EER. De Europese wetgeving is tenslotte niet rechtsgeldig in landen daarbuiten gevestigd en met eigen nationale wetgeving.
Verzekering en nood
Indien je een reis- of annuleringsverzekering bij of via ons afsluit, worden de hiertoe gevraagde persoonsgegevens gedeeld met de verzekeraar. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen, opdat ook deze bedrijven zich verplichten te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving inzake Privacybescherming (AVG). Indienje om welke reden dan ook genoodzaakt bent om jow reis te annuleren of zich op de bestemming iets voordoet, kan dit betekenen dat je medische gegevens met ons deelt. Indien wijzelf hulp en bijstand moeten verlenen uit hoofde van EG 90/314 of EG 2015/2302 of nationale wetgeving, kan dit betekenen dat wij onze hulppersonen bepaalde informatie moeten geven om zodoende adequate hulp te kunnen bieden. Wij zullen deze verkregen gegevens nimmer gebruiken voor andere doeleinden als hier beschreven noch delen met onbevoegde derden. Er kan echter altijd een gerechtvaardigd belang zijn om hulppersonen te informeren over de toestand of achtergrond van de reiziger om zodoende die hulp te bieden of een oplossing te bewerkstelligen voor enig probleem.

Bewaartermijn gegevens
De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen, zullen wij niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk of wettelijk vereist. Dat betekent in de praktijk:

a. De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang en gerekend vanaf 1 januari in het jaar van de dienst, een financiële administratie te bewaren. De facturen (en reisovereenkomst) die wij opmaken, de betalingen die jij doet en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten, en de financiële data.
b. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van jouw reisovereenkomst met onze organisatie zijn wij nu al verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen worden in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht de reizigersgegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door jou opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Record-richtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden na een half jaar geanonimiseerd - 5 jaar lang bewaard. Jouw gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over jouw bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe. Jouw gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. Wij hebben hier geen enkele invloed op.
c. Per 1 juli 2018 is de nieuwe Richtlijn Pakketreizen van kracht: EG 2015/2302. Deze is in Nederlandse wetgeving omgezet. Het aansprakelijkheidsregime, en daarmee de rechten en plichten over en weer, kent dan een uiterste vorderingstermijn van twee jaar. Om die reden bewaren wij alle persoonsgegevens en correspondentie gedurende deze termijn plus een week. Na deze periode en m.u.v. het onder a en b en d gestelde zullen gegevens verwijderd worden.
d. Indien wij om moverende redenen een kopie ID nodig hebben, waarbij opgemerkt dat SUNtip dit nimmer zonder gerechtvaardigde reden zal verzoeken en altijd namens haar hulppersonen als een luchtvaartmaatschappij, visumbureau of ambassade, raden wij je zeer dringend aan ons deze digitaal aan te leveren en met gebruikmaking van de gratis smarthphone-app KopieID van de Rijksoverheid. Deze app maakt een foto van jouw ID en geeft de mogelijkheid om het BSN-nummer, vroeger sofinummer- weg te krassen. Pas dan kun je de foto opslaan en/of een doel beschrijven en deze doormailen aan onze organisatie. Wij zullen een kopie ID nimmer langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het boeken of regelen van een opdracht, zoals de reis, het vliegticket of het visum. De digitale data (email, bestand) wordt daarna definitief verwijderd. Indien wij een papieren kopie ontvangen wordt deze vernietigd middels een papierversnipperaar.

Websitebezoek
Voor het bezoek van onze website vragen wij geen persoonlijke gegevens. Wel stemmen wij het aanbod en de content op onze website en andere websites en in onze correspondentie af op basis van je interesses en aan de hand van je klik- en surfgedrag. Dat wil zeggen: de pagina's die je bezoekt, de bestemmingen die je opvraagt en vanaf welke pagina je onze website weer verlaat. Dit doen wij om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten, ons aanbod beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek.

Nieuwsbrief
Wij bieden een tweewekelijkse nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Social media
SUNtip maakt gebruik van Facebook, Instagram en andere social media accounts om nieuws en acties onder de aandacht te brengen, nieuwe medewerkers voor te stellen en we verzamelen graag likes en bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van onze aanbiedingen. Onze Privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van social media als Facebook en Instagram, omdat wij hier geen enkele invloed op hebben. Twitter, Facebook, Instagram etc. kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid.
 
Links
SUNtip kan ondanks de inspanningen niet garanderen of controleren of de inhoud van extern gelinkte websites ook de juiste content bevatten Gebruikers moeten er daarom rekening mee houden dat externe links op eigen risico bezocht worden en de website en de eigenaren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of gevolgen veroorzaakt door een bezoek aan een externe link.

Cookies
Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde karakters bevatten die geplaatst worden op jouw computer of mobiele apparaat. Op basis van een cookie kan op een unieke wijze jouw browser of device geïdentificeerd worden. Cookies kunnen jouw computer of bestanden op jouw computer niet beschadigen. Cookies zorgen ervoor dat een website of een service jouw computer of device herkent als apparaat dat de site of service eerder bezocht heeft. Cookies kunnen daardoor gebruikt worden om te kunnen begrijpen hoe de site of service wordt gebruikt, biedt je hulp bij het navigeren tussen diverse paginas, helpt bij het onthouden van jouw voorkeuren en draagt bij aan het verbeteren van jouw browse-ervaring. Cookies worden daarnaast gebruikt voor marketing zodat wat je online te zien krijgt meer relevant is voor je en voor jouw interesses. Er zijn verschillende typen cookies die geplaatst worden via deze website.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat op basis van de informatie die de cookie verstrekt, SUNtip de website of dienst gebruiksvriendelijker kan maken en kan jouw voorkeuren opslaan.

Cookies voor website analyses
Dit zijn cookies die SUNtip helpen om te bekijken hoe de website gebruikt wordt door onze bezoekers. De informatie die de code genereert doordat de cookie opgeslagen en verstuurd wordt naar de servers van de aanbieder van de Analytics software. SUNtip draagt er zorg voor dat er geen Persoonlijke Identificeerbare Informatie worden doorgestuurd waaronder jouw IP-adres. Ze zullen deze informatie gebruiken om SUNtip rapporten te sturen over hoe de website wordt gebruikt en andere websiteactiviteiten. Zo kan SUNtip haar website continu blijven verbeteren om de gebruikerservaring voor jou als bezoeker te verbeteren.

SUNtip gebruikt Google Analytics (1e en 3e party cookie), een web analytics service van Google Inc. (Google). Google Analytics plaatst cookies om SUNtip te helpen bij analyses van het websitegebruik. De vastgelegde informatie over het gebruik van de website wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om SUNtip van rapporten te voorzien over het websitegebruik en websiteactiviteiten. Daarnaast geeft Google Analytics cookie de mogelijkheid om andere services te activeren (bijvoorbeeld voor advertenties). Google geeft de data niet door aan derden omdat SUNtip data-sharing niet toelaat. Google zal jouw IP-Adres niet met andere externe data van Google matchen. SUNtip heeft er daarnaast voor gekozen om het laatste Octet van jouw IP-adres te masken om de privacy van de gebruikers te waarborgen. SUNtip heeft het Data Processing Amendement van Google geaccepteerd. Lees Googles privacy information voor meer informatie en de Google Analytics pivacy policy.

Wil je niet dat de data van jouw bezoek wordt gerapporteerd aan websites die gebruik maken van Google Analytics? Bekijk dan de opt-out browser plugin.

Hotjar
SUNtip maakt gebruik van Hotjar (first party cookie), een web analytics service. Hotjar kan muisclicks, muisbewegingen en scrolling activiteit meten. Hotjar verzamelt geen persoonlijke identificeerbare informatie (PII) die je niet vrijwillig hebt ingevoerd op deze website. Hotjar zal daarnaast ook geen surfgedrag bijhouden over de websites die geen gebruik maken van de Hotjar Service. SUNtip gebruikt de informatie die wordt verzameld door Hotjar om onze website te verbeteren, om de website gebruiksvriendelijker te maken en om te kunnen vaststellen dat alles ook daadwerkelijk goed werkt. Cookies die door Hotjar in jouw browser worden geplaatst, verlopen automatisch na 365 dagen. De informatie die, doordat de cookie wordt verzameld, wordt bewaard door Hotjar op servers in Ierland. Voor meer informatie kun je de privacy policy van Hotjar bekijken.

VWO
SUNtip maakt gebruik van Visual Website Optimizer (VWO), een A/B test service. VWO kan bezoekers verschillende varianten van de website tonen voor een constante verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. VWO verzamelt geen persoonlijke identificeerbare informatie (PII) die je niet vrijwillig hebt ingevoerd op deze website. VWO plaatst cookies in de browser van de eindgebruiker om deze te identificeren, maar deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Wil je niet langer getracked worden door de service van VWO, dan kun je je hiervoor afmelden via deze link.

Wisepops
SUNtip gebruikt Wisepops om jou van op maat gemaakte informatie te voorzien gedurende jouw bezoek. Om dit te kunnen doen wordt er verschillende informatie doorgegeven aan Wisepops over jouw bezoek:
 • Informatie over jouw website bezoek, zoals bijvoorbeeld:
  • de laatste keer dat jij onze website hebt bezocht;
  • de pop-ups waar je mee geïnteracteerd hebt;
  • aantal keren dat je onze website hebt bezocht.
Dankzij deze informatie, kunnen we jou een betere ervaring bieden op momenten dat het voor jou mogelijk relevant is. Deze informatie wordt opgeslagen in een cookie. Wil je
 • Persoonlijke gegevens
  • Bij sommige pop-ups wordt er gevraagd om gegevens achter te laten.
   • Dit kan gaan om een telefoonnummer, e-mailadres of je naam.
   • Automatisch wordt ook je IP Adres & land opgeslagen op de Wisepops Servers om spam te voorkomen.
De informatie kan alleen benaderd worden door de Wisepops medewerkers en de medewerkers van SUNtip. Wanneer deze informatie wordt gedeeld met andere tools (bijvoorbeeld voor e-mail), moet er altijd toestemming van SUNtip medewerkers gegeven worden.

Shopping Minds
SUNtip maakt tevens gebruik van de personalisatie software van Shopping Minds. Hierbij worden jouw laatste bekeken reizen opgeslagen en kunnen we je aanbevelingen doen, de reizen naar jezelf laten mailen en zorgen dat je wordt herinnerd aan welke reizen je hebt bekeken.

Cookies voor retargeting
Retargeting cookies bouwen een lijst van mensen op die een website bezoeken door het plaatsen van anonieme retargeting cookies in de browsers. Via deze lijst kan onze retargeting leverancier advertenties tonen aan potentiële bezoekers als er andere sites bezocht worden.

Criteo
SUNtip gebruikt Criteo. Wanneer je de website Criteo bezoekt, worden advertentie cookies (3rd party) geplaatst op jouw computer, zodat SUNtip kan begrijpen waarin je geïnteresseerd bent. SUNtips Display Advertising partner biedt SUNtip dan de mogelijk om je op andere sites te bereiken, gebaseerd op jouw laatste interactie op SUNtip. De techniek die SUNtip voor dit doeleinde gebruikt, verzamelt geen persoonlijke informatie zoals jouw naam, e-mailadres, postcode of telefoonnummer. Criteo verzamelt informatie over waar je de advertenties die je aan geserveerd zijn hebt gezien en op welke advertenties je hebt geklikt. Criteo heeft een connectie met verschillende advertentie netwerken (BidSwitch, Appnexus etc). De data zal maximaal na 90 dagen na je laatste bezoek verwijderd worden of wanneer je besluit om al jouw cookies te verwijderen.
Criteo is lid van de Network Advertising Initiative (NAI). Wanneer je dit prefereert, kun je jezelf uitschrijven via de NAI-Opt-out tool. Adroll voldoet aan de regelgeving voor Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising welke onderdeel is van Digital Adverising Alliance (DAA). Je kunt je hiervoor afmelden via de DAA website op aboutads.info/choices/.

Andere cookies
De website kan mediabestanden bevatten van derde partijen, zoals Youtube.com. Wanneer je besluit deze bestanden af te spelen of te bekijken, kan er een cookie worden geplaatst door deze derde partij. Verder biedt de website de mogelijkheid om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken zoals Facebook.com, LinkedIn.com, WhatsApp or Twitter.com. Het gebruik van deze van deze functionaliteiten, is onderworpen aan de voorwaarden en condities, privacy- en cookiebeleid van Facebook.com, LinkedIn.com, WhatsApp of Twitter.com.

Managing Cookies
Je kunt zelf beslissen of je de cookie accepteert of weigert, of wanneer je een notificatie wilt ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst. Om deze notificaties te ontvangen, hoef je dit alleen maar aan te passen in de browser. Omdat elke browser verschillend is, verwijst SUNtip je naar het helpmenu van jouw browser om jouw cookie preferenties in te stellen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als gevolg van een technische verandering en/of wetgeving.

Vragen
Heb je nog vragen of opmerkingen over ons Privacy & Cookie beleid, dan kun je deze richten aan: Pelikaan Reizen, t.a.v. Klantenservice SUNtip, 4761 BZ Zevenbergen of door een e-mail te sturen naar privacy@pelikaanreizen.nl
 
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.